polski angielski niemiecki
środa, 04 sierpnia 2021 r. Imieniny: Dominiki, Dominika, Protazego
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ODRZYWÓŁ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI
Art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536) nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami. Przedstawiamy sprawozdanie z realizacji ww. programu.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY
GMINY ODRZYWÓŁ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ INNYMI PODMIOTAMI" za 2011 rok

Współpraca z organizacjami pozarządowymi należy do zadań własnych gminy określonych w art.7 ust. 1 pkt.19 i art. 9 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zaś art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r.
Nr 234 poz. 1536) nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.

Program współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2011 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Odrzywół Nr XXXVI/226/2010 r. z dnia 09.11.2010 roku.

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi oparta jest o zasady: pomocniczości, jawności, partnerstwa, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji,

I. Finansowe formy współpracy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

W dniu 15.12. 2010 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: ”Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Odrzywole przy ul. Warszawskiej 66”. Konkurs został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.akcessnet.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy na stronie www.odrzywol.eu. Organizacja pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mogły składać oferty do dnia 10.01.2011 r.

W terminie wskazanym w ofercie nie wpłynęła żadna oferta na realizację w/w zadania.

II. Współpraca pozafinansowa

Pozafinansowe formy współpracy były realizowane w szczególności poprzez:

  • prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie gminy Odrzywół na stronie Urzędu Gminy w Odrzywole w zakładce Organizacje pozarządowe,
  • umieszczanie na stronie internetowej Urzędu informacji o możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność NGO, a także na temat organizowanych szkoleń i warsztatów,
  • Urząd Gminy w Odrzywole udostępnił nieodpłatnie salę konferencyjną Stowarzyszeniu Koło Gospodyń Wiejskich w Kłonnie na przeprowadzenie szkoleń w zakresie realizowanego projektu: „Aktywna organizacja - czyli KGW integruje wieś”
  • zabezpieczenie bazy lokalowo-sprzętowej dla organizacji pozarządowych (użyczenie pomieszczeń w świetlicach wiejskich na siedzibę tych organizacji)
  • pomoc merytoryczna przez pracownika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Gminy przy pisaniu wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, finansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach tego programu w 2011 r. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Kłonnie otrzymało dofinansowanie na realizację projektu „Aktywna organizacja ­ czyli KGW integruje wieś”
  • pomoc przy zakładaniu stowarzyszeń i rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  • popularyzowanie i promocja działań organizacji pozarządowych współpracujących z gminą poprzez zamieszczanie informacji, artykułów na stronie internetowej gminy: www.odrzywol.eu, zakładka organizacje pozarządowe, opracowywanie zaproszeń, plakatów i materiałów promocyjnych w zakresie działalności organizacji pozarządowych,
  • włączanie organizacji pozarządowych do wspólnej realizacji projektów unijnych w celu zwiększenia aktywności nabywania umiejętności organizacyjnych.
  • organizacje pozarządowe (Koła Gospodyń) aktywnie współpracowały przy organizacji imprez gminnych takich jak Dożynki, Festiwal Folklorystyczny, przygotowując degustacje potraw regionalnych dla uczestników imprez.
  • współpraca ze Stowarzyszeniem „Blask” z Odrzywołu przy realizacji projektu „Letnia Akademia Piłkarska”

Współpraca Gminy zaowocowała dużym zaangażowaniem i aktywnością mieszkańców w działania na rzecz swoich miejscowości i gminy.

29-05-2012
Szukaj w artykułach
Artykuły z ostatniego miesiąca
Sierpień 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA