polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 20 września 2021 r. Imieniny: Eustachego, Faustyny, Renaty
INFORMACJA DT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/94/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) o ochronie Danych Osobowych

 informujemy, że:

Administratorem podanych przez Panią / Pana danych będzie Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, nr telefon 486716057 adres email: sekretariat@odrzywol.eu

W sprawie danych osobowych może się Pani / Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Patryka Walczaka, adres e-mail: patryk.walczak@elitpartner.pl

1.      Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

 • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Odrzywole na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
 • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Odrzywole na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;

2.      W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

 • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

3.      Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

4.      W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w każdej chwili ma Pani / Pan prawo do:

 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

5.      W przypadku, w którym przetwarzanie Pani / Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.      Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia.

7.      Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy w Odrzywole. Przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani / Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niemożliwość zawarcia umowy.
Pani / Pana dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobne doniosłe skutki.

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA