polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 20 września 2021 r. Imieniny: Eustachego, Faustyny, Renaty
Ludność

Liczba ludności w gminie na koniec 2006 roku wynosiła 4334, z czego kobiety stanowiły 49%. W 2010 r. zmniejszyła się do 4300 mieszkańców.

Tabela nr 1. Liczba ludności w gminie Odrzywół w latach 2002-2006
Wyszczególnienie Liczba ludności w latach
2002 2003 2004 2005 2006
Odrzywół 4247 4198 4281 4223 4334
źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS oraz Urzędu Gminy Odrzywół

    Gęstość zaludnienia wynosi 44 os/km2.

    W wieku produkcyjnym znajdują się 2435 osoby, co stanowi 56% ogółu ludności.

    W wieku poprodukcyjnym znajdują się 836 osoby, czyli 19% ogółu ludności.

    W podziale na mężczyzn i kobiety:

  • mężczyźni - 267 osoby,
  • kobiety - 569 osoby.

    Biorąc pod uwagę ludność od wieku objętego obowiązkiem nauczania na terenie gminy - w tym kryterium mieściło się 3456 osób. Szczegółową strukturę poziomu wykształcenia mieszkańców przedstawia poniższa tabela

Tabela nr 2. Struktura wykształcenia ludności gminy Odrzywół
Wykształcenie Ogółem
osób
Udział kobiet
w liczbie
ogółem (%)
wyższe 161 61,5
policealne 54 70,0
średnie 566 51,4
zasadnicze zawodowe 679 34,3
podstawowe ukończone 1451 50,4
podstawowe nieukończone i bez wykształcenia 545 65,1
źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Odrzywole

     Cechą charakterystyczną a zarazem bardzo niepożądaną jest dość duży udział osób z wykształceniem podstawowym, natomiast niski udział osób z wyższym wykształceniem. Pocieszający jest fakt, iż z roku na rok obserwuje się rosnące ambicje wśród młodzieży przekładające się na wzrost osób z wyższym wykształceniem.

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA