polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 20 września 2021 r. Imieniny: Eustachego, Faustyny, Renaty
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wójt Gminy Odrzywół ogłasza nabór na stanowisko:
- Podinspektor d/s księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53
 I Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych;
 2. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 3. Posiadanie wyższego wykształcenia z zakresu finansów, rachunkowości i ekonomii.
II Wymagania dodatkowe wskazane uprawnienia:
 1. Staż zawodowy w księgowości lub publicznej instytucji finansowej;
 2. Znajomość obsługi programów komputerowych z zakresu obsługi ZUS i Urzędu Skarbowego;
 3. Znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług, o ochronie danych osobowych (RODO) oraz dostępie do informacji publicznej.
 4. Znajomość programów: pakiet Microsoft Office,
III Wymagane dokumenty:
 1. CV z listem motywacyjnym (z adresem, nr telefonu i adresem e-mail);
 2. Kopia dowodu osobistego;
 3. Kopia dyplomu ukończenia studiów, ewentualnie kopia świadectw pracy;
 4. Kopie posiadanych uprawnień;
 5. Oświadczenie o niekaralności ( zgodnie z pkt. I ppkt. 2);
 6. Oświadczenie do zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych (zgodnie z pkt. I ppkt. 1);
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania.
 8. W przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.4 pkt 11 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)”
Aby uzyskać więcej informacji na temat przysługujących Panu/Pani praw dot. przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy w Odrzywole zapraszamy na stronę internetową http:// www.bip.odrzywol.akcessnet.net/index.php?idg=1&id=788&x=20
 
IV Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Podinspektora d/s Rachunkowości budżetowej:
 1. Prowadzenie spraw z zakresu księgowości budżetowej a w szczególności:
  • prowadzenie obsługi finansowej Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych;
  • przyjmowanie i sprawdzanie pod względem formalnym rachunków i faktur do zapłaty;
  • terminowe realizowanie przyjętych rachunków i faktur (zapłata przelewem lub przygotowanie i przekazanie do zapłaty gotówką);
 2. Sporządzanie listy płac pracowników Urzędu i rozliczanie z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
 3. Terminowe rozliczanie naliczonych potraceń z listy plac;
 4. Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników ujętych w ust. 2;
 5. Wydawanie zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń pracowników samorządowych;
 6. Zgłaszanie do ZUS–u nowoprzyjętych przyjętych pracowników do ubezpieczenia oraz wyrejestrowanie po zakończeniu pracy;
 7. Rozliczanie zwrotów należnych wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych;
 8. Przygotowanie i uzgadnianie danych finansowych niezbędnych do celów sprawozdawczości;
 9. Rozliczanie prywatnych rozmów telefonicznych z telefonów komórkowych;
 10. Wszystkie inne prace zlecone przez Wójta i Kierownika Referatu /Skarbnika Gminy/.
 V Warunki pracy
 
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem mieści się na I piętrze budynku Urzędu Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 i spełnia wymogi określone przepisami BHP. Budynek przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Praca na stanowisku Podinspektora wiąże się z pracą na komputerze. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Odrzywole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6 %.
 
VI Miejsce i termin składania dokumentów:
 
Wymagane dokument aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 26-425 Odrzywół w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na wolne stanowisko urzędnicze” w godzinach pracy do 05.10.2018r. do godziny 15.00.(liczy się data wpływu do Urzędu)
 
VII Wójt Gminy Odrzywół zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przebiegu.
 
VIII Oferty rozpatrzy Komisja powołana Zarządzeniem Wójta.
 
IX Komisja może żądać ustnego uzupełnienia informacji oraz przedłożenia oryginałów dokumentów.
 
Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Odrzywół.
18-09-2018
Szukaj w artykułach
Artykuły z ostatniego miesiąca
Wrzesień 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA