polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 20 września 2021 r. Imieniny: Eustachego, Faustyny, Renaty
Ogłoszenie o naborze na stanowisko
  Wójt Gminy Odrzywół ogłasza nabór na stanowisko
 
- Inspektor d/s Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Przyrody w Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53
 
 
 I Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 2. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. Posiadanie wyższego wykształcenia – preferowane wykształcenie z zakresu budownictwa lub zagospodarowania przestrzennego.
II Wskazane wymagania dodatkowe:
 1. Staż zawodowy w budownictwie lub administracji publicznej;
 2. Znajomość obsługi programów komputerowych z zakresu kosztorysowania;
 3. Prawo jazdy kat. „B”;
 4. Znajomość języka angielskiego;
 5. Znajomość programów UE (RPO i PROW).
III Wymagane dokumenty:
 1. CV z listem motywacyjnym ( adresem, nr telefonu i adresem e-mail);
 2. Kopia dowodu osobistego;
 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualnie kopie świadectw pracy;
 4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych
 5. Oświadczenie o niekaralności ( zgodnie z pkt. I ppkt. 2);
 6. Oświadczenie do zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych (zgodnie z pkt. I ppkt. 1);
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 4 pkt. 11 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Aby uzyskać więcej informacji na temat przysługujących Panu /Pani praw dt. przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy w Odrzywole zapraszamy na stronę internetową  http://www.bip.odrzywol.akcessnet.net/index.php?idg=1&id=788&x=20

IV Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Inspektora  d/s Zagospodarowania Przestrzennego , Infrastruktury Technicznej i Ochrony Przyrody:
 1. Przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy.
 2. Ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy oraz przygotowywanie wyników tej oceny.
 3. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym wydawanie decyzji,
 4. Wydawanie decyzji i prowadzenie rejestru decyzji celu publicznego i środowiskowych uwarunkowań,
 5. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw ulic, obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości,
 6. Nadzór nad utrzymaniem cmentarzy, w tym wojennych,
 7. Prowadzenie spraw związanych z badaniem i kontrolą stanu technicznego budynków szkoły oraz Urzędu Gminy,
 8. Nadzór nad prowadzeniem inwestycji i ich odbiorem,
 9. Koordynacja i nadzór nad prowadzonymi remontami,
 10. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami i ulicami,
 11. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką wodną w zakresie przygotowywania operatów wodno prawnych, zezwoleń,
 12. Prowadzenie spraw i wydawanie zgody na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie urządzeń w pasie dróg gminnych.
 13. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony p.poż.
V Warunki pracy
 
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem mieści się na parterze budynku Urzędu Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 i spełnia wymogi określone przepisami BHP.
Praca na stanowisku Inspektora wiąże się obok pracy biurowej m.in. przy monitorze komputerowym z wyjazdami  poza teren Urzędu Gminy.  
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Odrzywole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.
 
VI Miejsce i termin składania dokumentów:
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, w  zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na wolne stanowisko urzędnicze”, w terminie do dnia 17.09.2018r.(liczy się data wpływu do Urzędu Gminy).  
 
VII Wójt Gminy Odrzywół zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przebiegu.
 
VIII Oferty rozpatrzy Komisja powołana Zarządzeniem Wójta.
 
IX Komisja może żądać ustnego uzupełnienia informacji oraz przedłożenia oryginału dokumentów.
 
Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Odrzywół.

***
W załączeniu - "Informacja o wynikach konkursu"
30-08-2018
Szukaj w artykułach
Artykuły z ostatniego miesiąca
Wrzesień 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA